از مهدی منتظر به تمامی رهبران احزاب سیاسی و مذهبی و تمام مسلمانان عالم...

عرض للطباعة